الگوریتم‌ها و اخلاق

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

به گفتۀ «ایاد رهوان»، وقت آن رسیده است تا نگاه‌مان را به هوش مصنوعی عوض کنیم. درغیر این صورت، با خطر جنگ فرهنگی الگوریتمی مواجه خواهیم بود.