از آن‌جا که فرم بدنمان را ژن‌هایمان تعیین می‌کنند، نیازی به شمارش کالری‌های دریافتی نداریم.