دوست داریم دروغ بشنویم

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

می‌توان عشق سیری‌ناپذیر به تازگی را مقصر انتشار سریع اخبار جعلی دانست.