مجله علمی، اجتماعی، فرهنگی ساعت ایکس، کار خود را در فروردین ۱۳۹۷ آغاز کرد.