ما بدون مُد

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

مُد برای این سیاره بد است. پس اگر به کلی ممنوع شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟