عددی که دنیا را در جای خود نگه داشته، در حال تغییر است

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

شاید اعداد ثابت عمومی، آن‌قدرها هم ثابت نباشند. ممکن است یک آزمایش دیگر تا رسیدن به نظریه همه‌چیز فاصله داشته باشیم.