ظهور سایبورگ‌ها

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

موجود سایبرنتیکی، ترکیبی از زیست‌شناسی و فناوری است. موجودی با ایمپلنت‌های کامپیوتری یا مکانیکی که برای جایگزینی یا تقویت اعضایی از بدن او طراحی شده‌اند.