سرعت یا قدرت

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

در هنرهای رزمی کدام‌یک برتری دارد؟